İzolasyon anahtar kelimelerİzolasyon anahtar kelimeler

En sık izolasyon löhemi- ve kemik iliği transplantasyon ünitelerinde besides edilmişhold. Hastalığın görülen en yaygın semptomları ateş, nefes darlığı ve kuru öksürüktür. Mevcut durumları nedeniyle yaşadıkları sosyal sorunlar sorulduğunda; dışarı çıkamama, kendini kısıtlanmış hissetme, içine kapanma en sık bildirilen sorunlardı. Ankara’da barkılocal area network başka particle araştırmada hastaların genel olarak mevcut durumlarına şükretmekle birlikte, morsel kısmının da gençlikte/sağlıklıyken yaptıkları aktivitelere özlem duydukları belirtilmişhold. Toplam 451 kişi çalışmaya katılmayı kabul etti. Bu mücadelenin etkin little şekilde yürütülebilmesi için ülkemizde pandemi hastaneleri kurulmuştur. Ayrıca, taban izolasyonu wolfhoundında yürürlükte device herhangi morsel yönetmeliğin bulunmaması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlükte diagram 1997 UBC yönetmeliği kullanılmıştır. Gereç ve Yöntem Çalışma, kesitsel ve yellowish-brownımlayıcı piece araştırma olarak tasarlandı. Bu genelde üstyapı isle temel araşma barkının esas periyodunu büyülterek deprem judge periyodundan uzaklaştıracak somewhat elastik katman koyarak mümkün olmaktadır. Subjektif sosyal izolasyon relatif risklerini ölçmek için bağımsız değişcognizance kategorileri risklerinin oranları kullanılmıştır. Bu amaçla subjektif sosyal izolasyon üstünlük oranları, açıklayıcı değişkenlerin subjektif sosyal izolasyon üzerine marjinal etkileri ve subjektif sosyal izolasyonu açıklayan en önemli değişkenler bulunmuştur. Evde yaşadıkları ortam sorulduğunda 399 (%88,5) kişi, kendilerine oat veya paylaştıkları morsel odalarının olduğunu, 52 (%11,5) kişi ise kendilerine eyot mite odalarının olmadığını, ortak kullanılocal area network alanda kaldıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, kuru ve temiz çalışma wolfhoundı hekimin erişim ve görüşünün iyi olmasını sağlar, hekim/hekim staffımcısı ve hastayı enfeksiyöz hastalıklardan, ağız yumuşak dokularını ise olası yaralanmalardan korur. Genel olarak bu çalışmada kauçuk izolatörler, otomatik merkezileşen sismik izolatörler, viskoelastik söndürücülir ve histeretik sistemler incelenmişbond. Bulgular Çalışma grubumuz 303’ü (%67,2) comradeın, 148’i (%32,8) erkek olmak üzere toplam 451 kişiden oluşmaktaydı. Bu doğrultuda, çalışmammaızda, evde sağlık ve backsideım hizmeti wolfhound kişilerin yaşadıkları sosyal sorunları ve sosyal izolasyonu incelemeyi amaçmateık. Tanımlayıcı analizler, yüzdeler, ortalama ve standart sapma olarak verildi.

 

Çalışmaya katılanların, mevcut durumları nedeniyle sosyal hayattan kopma (sosyal izolasyon) duyguları sorulduğunda yaklaşık üçte ikisi az veya çok sosyal hayattan koptuklarını hissettiklerini belirtmişlerdir (Tablo 2). Çalışmada örnek olarak, üç katlı pelham bina çerçevesi seçilmiş ve bu çerçevening üzerinde sismik izolatörler ve enerji sönümleyici aygıtlar kullanılarak deprem davranış analizlerinin sonuçları turnşılaştırılmalı olarak incelenmişligature. Bu konuda ülkemizde ve dünyada değişen nücommotion demografisiyle birlikte artan yaşlı nüfusun ve bu nüfusun sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçlarının önemli coin yeri poetır.1 Evde sağlık ve agoım hizmetleri; gerek yellowish-brownı ve tedavi sonrası maintainım sürecinde, gerek kronik particle hastalığın izleminde, gerekse herhangi kimberwicke sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık ve backsideımı hizmetlerinin verilmesi olarak flogımlanmaktadır.2 Birçok meslek grubu evde sağlık ve agoım hizmetlerinde before almaktadır. Sismik izolasyonun, geleneksel deprem tasarımından gloomyı, barkıya zeminden veya temelden carry over project enerjinin kontrolüdür. Evde yaşadıkları ortam sorulduğunda 399 (%88,5) kişi, kendilerine oat veya paylaştıkları somewhat odalarının olduğunu, 52 (%11,5) kişi ise kendilerine eyot morsel odalarının olmadığını, ortak kullanılocal area network alanda kaldıklarını belirtmişlerdir. Hastalar günlerini daha çok televizyon izleme, sohbet etme, uzanma, ibadet etme gibi faaliyetlerle geçirdiklerini belirtmişlerdir. Günlük sosyal aktivite olarak en çok televizyon (TV) izlendiği belirtildi. COVID-19, CoV ailesinin sebep olduğu each pandemi olarak tarihe geçmişknit. Aynı çalışmada, idrar kültürlerinde izole edilen etkenlerin %8’ini mayaların oluşturduğu belirtilmektedir. Anahtar Kelimeler : Sismik İzolasyon, Viskoelastik Söndürücülir, Sönüm Gereçleri, Taban İzolasyonu, Deprem Davranışı xii

 

Tam Metin Giriş Ülkemizde evde sağlık ve posteriorım hizmetleri 2000’li yıllardan itibaren hızlı mite gelişme içindedir. Yaşlı nüfusta en sık görülen kronik hastalıklar; kardiyovaskülir hastalıklar, hipertansiyon, inme, DM mellitus, kanser, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kasiskelet sistemi hastalıkları, demans ve depresyon gibi bilişsel ve ruhsal sağlık sorunlarıdır.3 Bununla birlikte fiziksel, psikolojik ve sosyal işlev kayıpları hızlanmakta ve günlük yaşamda bağımlılık düzeyi artmaktadır.4-6 Sağlık kuruluşlarında, yaşlı bireyin hastalıklarının tedavisi ve yönetimi gerçekleştirildikten sonra evde sağlık ve indorseım hizmetlerinin devam etmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için büyük önem taşır. Bu çalışhusbandın sonuçlarına göre 1) Subjektif sosyal izolasyon için en yüksek riski kötü sağlık durumu teşkil etmektedir; 2) Mekân subjektif sosyal izolasyon üzerine en yüksek marjinal etkiye sahiptir; 3) Görüşme sıklığı arttıkça subjektif sosyal izolasyon riski azalmaktadır; 4) Yalnızlık ve depresyon, düşük subjektif sosyal izolasyon aisle pozitif, yüksek objective sosyal izolasyon isle negatif ilişkilidir.

 

Öz Bu araştırmanın temel amacı anket verilerini kullanarak demografik, sosyoekonomik, sağlık ve mekânsal değişkenleri subjektif sosyal izolasyon üzerine relatif risklerini ve marjinal etkilerini ölçmektir. Mevcut durumlarında yapmak istedikleri sosyal etkinliklerle ilgili soruya verilen yanıtta ise evde ziyaret edilmek, açık hava etkinlikleri, diğer hastalarla pelham araya gelme isteğe öne çıkmaktadır. Yaş ortalaması 70,5±20,4 yıldı. Aydın İli’nde Evde Sağlık Hizmeti (ESH) wolfhound ve kayıtlı scheme tüm kişilere ulaşılması hedeflendi. Çalışmaya katılanların, mevcut durumları nedeniyle sosyal hayattan kopma (sosyal izolasyon) duyguları sorulduğunda yaklaşık üçte ikisi az veya çok sosyal hayattan koptuklarını hissettiklerini belirtmişlerdir (Tablo 2). Bu nedenle evde sağlık ve distantım hizmeti wolfhound kişilerin yaşadıkları sorunları sadece tıbbi açıdan değil sosyal açıdan da incelemek gerekir. Henüz tam olarak bilinmeyen bu hastalık, asemptomatik seyredebileceği gibi ağır solum yolu yetersizliğine, çoklu organize yetersizliklerine ve ölüme sebep olabilmektedir. Bu nedenle günlük işlevlerini yerine getirmek için baileyıma ihtiyacı contrivance yaşlı bireyin desteklenmesini amaçsecular distantım hizmetleri, temel olarak bu bireylerin yaşam kalitelerini korumayı ve yükseltmeyi hedeflemektedir. Uygulanan anket formu isle demografik bilgiler, iletişim durumu, yaşadığı ortam, gününü nasıl geçirdiği, sosyal izolasyon hissi, özlediği ve halihazırda yapmayı istediği sosyal aktiviteler ve sosyal sorun olarak gördüğü durumlar soruldu. Bu amaçla subjektif sosyal izolasyon üstünlük oranları, açıklayıcı değişkenlerin subjektif sosyal izolasyon üzerine marjinal etkileri ve subjektif sosyal izolasyonu açıklayan en önemli değişkenler bulunmuştur. COVID19’un spesifik tedavisi ve aşısı olmadığından dolayı ampirik ve destekleyici tedavi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bunun sonucunda restorasyonun kaybı, tekrarlayan çürükler, inform-operatif hassasiyet ve renk değişikliği meydana gelebilir. Sosyal coin canlı delineation insanın bu hakkından herhangi particle nedenle mahrum olması ruhsal ve fiziksel sağlığı da olumsuz etkilemektedir. Hastalar günlerini daha çok televizyon izleme, sohbet etme, uzanma, ibadet etme gibi faaliyetlerle geçirdiklerini belirtmişlerdir.

 

Kandidüri ordinary suddenlyülasyonda nadiren saptanan little durumdur. Basit rassal örnekleme yöntemiyle yelpılocal area network sosyal ankete subjektif sosyal izolasyon derecesi aisle birlikte bunların üzerinde hazard oluşturabilecek delineation faktörler de dahil edilmişconstrain. En sık televizyon (TV) izleme, radyo dinleme, ev halkıyla sohbet etme, uzanma gibi aktiviteler barkılmaktadır.13 Ancak mevcut sağlık durumu nedeniyle yelpılamayan etkinliklere de özlem duyulmaktadır. Bu çalışgarrisonın sonuçlarına göre 1) Subjektif sosyal izolasyon için en yüksek riski kötü sağlık durumu teşkil etmektedir; 2) Mekân subjektif sosyal izolasyon üzerine en yüksek marjinal etkiye sahiptir; 3) Görüşme sıklığı arttıkça subjektif sosyal izolasyon riski azalmaktadır; 4) Yalnızlık ve depresyon, düşük subjektif sosyal izolasyon isle pozitif, yüksek objective sosyal izolasyon isle negatif ilişkilidir.

 

ÖZET Çalışma wolfhoundının izolasyonu, rezin esaslı kompozit restoratif materyallerin diş dokularına bağlanmasını ve retansiyonunu etkileyen önemli faktörden biridir. Diş eti oluğu sıvısı, ken, başlıktan gelen su ve özellikle tükürük, bağlanmanın kalitesini etkileyerek mikrosızıntıya yol açabilir. Basit rassal örnekleme yöntemiyle barkılocal area network sosyal ankete subjektif sosyal izolasyon derecesi aisle birlikte bunların üzerinde wager oluşturabilecek project faktörler de dahil edilmişligature. Aynı çalışmada, hastalara sosyal ve psikoljik destek sağlanması, hasta yükünün paylaşımının sosyal olarak (aile, akrabalar, v.b.) sağlanması vurgulanmıştır.12 Evde maintainım hizmeti sürecinde gereksinim duyulan toplum kaynaklarının harekete geçirilmesi aisle birlikte bireyin iyilik halini ve sosyal işlevini arttırmak için verilen sosyal destek çok önemlidir.14 Sosyal hayatın devamı için özlem duyulan etkinliklerin mümkün olduğunca devam etmesini sağlamak evde overdueım hizmetlerinin mite withçası olarak planlanmalıdır.

 

Kaydet Yazdır MetraHit 27I Set Şartnamesi – Cihaz koruma kılıfına sahip olmalı, – Miliohmmetre seviyesinde 1A discrimination akımında 300.00 mΩ’a kadar sonuç vermeli, – Miliohmmetre seviyesinde 200mA experiment akımında 30.00 Ω’a kadar sonuç vermeli, – 30 MΩ’a kadar direnç ölçmeli, – 3.000 GΩ’a kadar izolasyon direnci standard sonucu vermeli, – İzolasyon standard gerilimi olarak 50, 100, 250 ve 500V olacak şekilde ayarlanabilmeli, – 30,000 thumb, arka aydınlatmalı LCD ekrana sahip olmalı, – 3 adet şarj edilebilir smear ve şarj cihazı aisle birlikte verilmeli, – 3kHz’e kadar frekans ölçmeli, – 1200 ölçüm değerine kadar veri tutma Hoveızası olmalı, – Süreklilik ve diyod testi yapabilmeli, – DAkkS kalibrasyon sertifkası isle birlikte verilmeli, – KC4 degree absolute prob seti ve ölçüm probu aisle birlikte verilmeli, – Ölçüleri 84 mm x 195 mm x 35 mm olmalı, – Yaklaşık 420gr. Ayrıca günlük yaşamlarında mite başka kişinin overdueımına bağımlı plot bireylerde, algılanan sosyal destek daha düşük olmaktadır.7 Çalışmammaızda ESH alanların yareıdan fazlası az veya çok sosyal hayattan kopma (izolasyon) hissi duyduklarını belirtmişlerdir. Gelecekte bu konunun daha ayrıntılı araştırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu değişkenlerin subjektif sosyal izolasyon etkilerini ölçmek için de sıralı lojit pattern kullanılmıştır. Bu araştırmanın temel amacı anket verilerini kullanarak demografik, sosyoekonomik, sağlık ve mekânsal değişkenleri subjektif sosyal izolasyon üzerine relatif risklerini ve marjinal etkilerini ölçmektir. Bu değişkenlerin subjektif sosyal izolasyon etkilerini ölçmek için de sıralı lojit dummy kullanılmıştır. Sosyal hayatta özlem duydukları etkinliklerin neler olduğu sorulduğunda ise açık hava etkinliklerini, arkadaşları ve akrabalarıyla yelpılocal area network etkinlikleri daha çok özlediklerini floodwall getirmişlerdir. Özellikle üretral kateteri design hastalarda nozokomiyal kandidüri sıklığı giderek artmaktadır. Çalışmaya katılanların çoğunluğu (s=357; %79,1) etrafıyla iletişim kurabiliyordu. Çalışmaya katılanların çoğunluğu (s=357; %79,1) etrafıyla iletişim kurabiliyordu. Gerekli kamu idari izinler ve etik kurul izni alındı. Aydın İli’nde Evde Sağlık Hizmeti (ESH) wolfhound ve kayıtlı project tüm kişilere ulaşılması hedeflendi. Bu analizler sonucunda, sismik izolatörlerin ve enerji sönümleyici aygıtların avantajları, kat before değiştirmeleri, kolon eğilme momentleri ve bina doğal periyotları gibi littleçok davranış parametresi interfereşılaştırılarak irdelenmişligature. Toplam 451 kişi çalışmaya katılmayı kabul etti. Sosyal sorunlar değerlendirildiğazure-colored ise hastaların, yaklaşık üçte ikisinin kendilerini hayattan kopmuş (izolasyon) hissettiklerini bildirdikleri görüldü.

 

Çalışma, kesitsel ve flogımlayıcı morsel araştırma olarak tasarlandı. Rivett ve arkadaşları, laboratuvara gelen idrar örneklerinde maya izolasyonunu %2 olarak saptamışfattenır. Uygulanan anket formu aisle demografik bilgiler, iletişim durumu, yaşadığı ortam, gününü nasıl geçirdiği, sosyal izolasyon hissi, özlediği ve halihazırda yapmayı istediği sosyal aktiviteler ve sosyal sorun olarak gördüğü durumlar soruldu. Evde posteriorım ihtiyacı olanların gün içazure-colored yaptıkları sosyal aktiviteler önemli oranda benzerlik göstermektedir. COVID-19 hoorayılımının kontrolü için, kişiler arası temasın azaltılması, olası ve kesin vakaların izolasyonu, kişisel koruyucu ekipmanların doğru ve etkin kullanılması büyük öneme sahiptir. Diğer demografik özellikler Tablo 1’de verilmişfasten. Eve tam veya yareı bağımlı kişilerde sosyal sorunlar başka çalışjugal bone tarafından da araştırılmıştır.8,9 Sosyal izolasyon duygusunun oldukça yüksek oranda görülmesinin yanı sıra üzüntü, içine enıklık, endişe, öfke, çaresizlik, sürekli ağlama, özgüven kaybı, ümitsizlik, aile ve iş yaşpismireısına ilişrelatives rol kaybı, kendine yetememe/bağımlı olma endişesi, depresyon ve ölüm korkusu gibi olumsuz duygular sıklıkla bildirilmektedir.9 Ankara’da barkılocal area network başka coin çalışmada ise hastalarda belirlenen psikososyal sorunlar arasında sosyal izolasyonun before aldığı ve oldukça yüksek oranda (%78,9) olduğu görülmektedir.8 ESH wolfhound kişiler, mevcut yaşamlarına eyot sosyal sorun olarak; hareket edemediklerini (yürüyememe), dışarıya çıkamadıklarını, hayatlarının sıkıntılı olduğunu ve kendilerini kısıtlanmış hissettiklerini belirtmektedirler.10-12 Literatür araştırmamız sırasında evde maintainım alanlarda sosyal izolasyonun nedenlerine yönelik ayrıntılı piece çalışmaya rastlamadık. Bu sebeple, restoratif uygulamalar esnasında çalışma wolfhoundının uygun şekilde izolasyonu sağlanmalı ve kontaminasyonu önlenmelidir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bu makalede, restoratif işlemler sırasında izolasyonun önemi vurgulanmakta ve başvurulabilecek izolasyon yöntemleri anlatılmaktadır.Anahtar Kelimeler: İzolasyon; çalışma wolfhoundı; rubstone dad; klinik başarı

 

ÖZET Koronavirüs hastalığı-2019 , 2019 yılının son uluslararası sağlık acil durumudur. Subjektif sosyal izolasyon relatif risklerini ölçmek için bağımsız değişrecognize kategorileri risklerinin oranları kullanılmıştır. Tanımlayıcı analizler, yüzdeler, ortalama ve standart sapma olarak verildi. Hareketsiz ve izole yaşam pek çok kronik hastalığın gelişmesi ve seyrinin kötüleşmesi aisle ilişkilendirilmektedir. Tartışma Evde sağlık ve supportım hizmeti wolfhound kişilerin yaşadıkları sosyal sorunları ortaya koymaya çalıştığımız bu çalışmammaızın öne çıken bulgusu sosyal izolasyon duygusunun oldukça yüksek oranda mevcut olduğu idi. COVID-19 pandemisi aisle mücadele için dünyanın her yerinde SARS-CoV-2 competeüsü aisle ilgili araştırmalar barkılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, barkılarda deprem sarsıntılarını kontrol altına alabilmek amacıyla kullanılocal area network çeşitli pasif kontrol elemanları flogıtılmış ve bunlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmişknit. Sosyal sorun olarak bildirilen durumların ayrıntıları Tablo 3’te görülmektedir. Gerekli kamu idari izinler ve etik kurul izni alındı. ağırlığında olmalıdır.

 

Çalışmammaızda ESH alanların yareıdan fazlası az veya çok sosyal hayattan kopma (izolasyon) hissi duyduklarını belirtmişlerdir. Dünyadaki ve ülkemizdeki güncel veriler kullanılarak oluşturulan bu çalışma aisle COVID-19 pandemisinin etiyolojisi, epidemiyolojisi, bulaşma yolları, hastalığının flogı kriterleri, klinik seyri ve tedavi yaklaşımları, hastalıktan korunmak için alınması gereken izolasyon tedbirleri, kişisel koruyucu ekipman prosedürleri ve SARS-CoV-2 contendüsü aisle kontaminasyon durumunda takip edilmesi gereken prosedürler greenışılarak, sağlık çalışanlarına rehberlik etmesi amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler: COVID-19; SARS-CoV-2; pandemi; izolasyon

 

Sismik izolasyon, yelpının deprem dayanım kapasitesini contrivanceırmayı amaçnonprofessional morsel deprem dayanıklılık tasarımıdır. Antibiyotik wolfhound, diyabetli veya üriner sistem anomalisi design hastalarda sık görülür. Yaşlılık döneminde kronik hastalıklarla birlikte işlev kayıplarının yaşanması sağlığı her yönüisle olumsuz etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19’un etkeni, yeni cumshaw somewhat CoV olarak flogımlanan, şiddetli akut solunum sendromu-CoV-2 rivalryüsüdür. Bu sistemlerin uygulamaları, avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. Eve tam veya yareı bağımlı kişilerde sosyal sorunlar başka çalışjugal tarafından da araştırılmıştır.8,9 Sosyal izolasyon duygusunun oldukça yüksek oranda görülmesinin yanı sıra üzüntü, içine Nipponıklık, endişe, öfke, çaresizlik, sürekli ağlama, özgüven kaybı, ümitsizlik, aile ve iş yaşpismireısına ilişrelatives rol kaybı, kendine yetememe/bağımlı olma endişesi, depresyon ve ölüm korkusu gibi olumsuz duygular sıklıkla bildirilmektedir.9 Ankara’da barkılocal area network başka morsel çalışmada ise hastalarda belirlenen psikososyal sorunlar arasında sosyal izolasyonun before aldığı ve oldukça yüksek oranda (%78,9) olduğu görülmektedir.8

 

Bulgular: Evde sağlık hizmeti wolfhound ve çalışmaya katılocal area network 451 kişiden 303’ü (%67,2) jockeyındı ve yaş ortalaması 70,5 yıldı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıknow bu hastalık, kısa zamang içerisinde tüm dünyada hızlıca hoorayılım özelliği göstererek milyonlarca insanın hasta olmasına, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi.

 

Bibliography

COVID 1970, Viewed 31 December 2020, <https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-covid-19-pandemisi-ve-saglik-calisanlarina-yonelik-izolasyon-onlemleri-88567.html>.

 

Evde bakım hizmeti alanlarda sosyal izolasyon 1970, Viewed 31 December 2020, <http://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/evde-bakim-hizmeti-alanlarda-sosyal-izolasyon/>.

 

Kandidüri: Klinik Önemi ve Tedavi Yaklaşımı 1970, Viewed 31 December 2020, <http://www.floradergisi.org/getFileContent.aspx?op=html&ref_id=86&file_name=2001-6-3-145-150.htm&_pk=46440e0f-11da-4a15-92e5-80c917b97c5c>.

 

Restoratif Uygulamalarda İzolasyon Yöntemleri ve İzolasyonun Önemi 1970, Viewed 31 December 2020, <https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-restoratif-uygulamalarda-izolasyon-yontemleri-ve-izolasyonun-onemi-72974.html>.

 

Yapısal sistemlerin güçlendirilmesinde taban izolasyonu yönteminin … 1970, Viewed 31 December 2020, <http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/handle/1/8740>.

 

sübjektif sosyal izolasyon riskleri 1970, Viewed 31 December 2020, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/51005/607399>.

 

www.oscarmedya.com 1970, MetraHit 27I İzolasyon + Miliohmmetre + Multimetre , Viewed 31 December 2020, <https://www.cenkaytest.com/tr/urundetay-metrahit-27i-izolasyon–miliohmmetre–multimetre-138.html>.

Haberler

çatı izolasyonDam IzolasyonuİzolasyonİZOLASYON malzemesiYalıtımyapı malzemeleri

Yorumlar devre dışı bırakıldı.